Vietnamese American Workers’ Rights Project to Hold Series of Community Education Events

Free Legal Services Available for Low-Income Vietnamese American Workerrs in San Jose
Contact: 
Lan Diep
Legal Aid Society-Employment Law Center
855-303-0067
ldiep@las-elc.org
Ruth Silver Taube
Legal Aid Society-Employment Law Center
855-303-0067
rsilvertaube@las-elc.org
October 31, 2013
San Jose, CA.

The Vietnamese American Workers’ Rights Project (VAWRP), which provides free legal services to Vietnamese Americans facing problems in the workplace, today announces a series of Vietnamese-language community workshops aimed at educating the Vietnamese American community in the South Bay about their rights on the job.

The first of these events will be held on Tuesday, November 26, 2013 at 6:45pm at the Tully Community Branch Library at 800 Tully Rd.; San Jose, CA 95111. Through legal advice, limited representation, education, and advocacy, VAWRP enables those with limited-English-proficiency to protect their employment rights and maintain their livelihoods.

These workshops will demystify areas of state and federal labor law for limited-English-proficient Vietnamese speakers, such as rules regarding meal periods and rest breaks, the difference between an independent contractor and an employee, and the right to a safe workplace free from discrimination. “It is my hope that once Vietnamese Americans understand their rights in the workplace, they will start to assert these rights and speak up when facing injustice at work,” said Lan Diep, VAWRP project director.

Lan, who recently joined the VAWRP, previously worked at the Mississippi Center for Justice as an Equal Justice Works AmeriCorps Legal Fellow.  In this position, Lan assisted limited-English-proficient Vietnamese American fishermen in the Gulf Coast to file claims after the BP oil spill. For these efforts Lan was honored by the Huffington Post as its Greatest Person of the Day on April 27, 2011; by the White House as a Champion of Change, and by President George H. W. Bush’s Points of Light Institute with the 4,748th Daily Point of Light Award.

“We are delighted to be joined by Lan Diep, whose experience providing legal assistance to the Vietnamese American community will be put to good use here in the South Bay”, said Ruth Silver Taube, LAS-ELC Senior Staff Attorney. “We are looking forward to expanding our services to this community, and we encourage those with problems in the workplace to contact us for help.”

The Vietnamese American Workers’ Rights Project began in early 2013 as a collaboration between the Legal Aid Society-Employment Law Center (LAS-ELC) and the Vietnamese American Bar Association of Northern California (VABANC) under the direction of attorney Betty Duong.  LAS-ELC continues the project with funding from Shartsis Friese LLP.

###

About the Legal Aid Society-Employment Law Center   |   www.las-elc.org
LAS-ELC, founded in 1916, protects the rights and economic self-sufficiency of working poor people by providing a wide range of free legal services and by engaging in policy advocacy, public education, and technical assistance on behalf of low-income workers and their communities.  LAS-ELC addresses the full spectrum of employment-related issues for our clients, such as unpaid wages; denial of family and medical leave; denial of disability accommodations; and discrimination on the basis of race, national origin, immigration status, language, gender, sexual orientation, or disability.

 

Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Của Người Lao Động Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Workers’ Rights Project hoặc VAWRP), một chương trình cung cấp dịch vụ luật pháp miễn phí cho các người Mỹ gốc Việt gặp vấn đề tại nơi làm việc, hôm nay xin trân trọng thông báo là sẽ tổ chức một số buổi sinh hoạt bằng tiếng Việt nhằm giúp cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại phía nam Vùng Vịnh hiểu thêm về quyền lợi của mình tại sở làm.

Buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ tổ chức ngày thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2013 vào lúc 6:45 chiều tại thư viện Tully, địa chỉ 800 Tully Rd.; San Jose, CA 95111. Qua sự cố vấn về luật pháp, sự đại điện giới hạn, sự giáo dục, và sự biện hộ, chương trình VAWRP giúp cho những ai kém tiếng Anh bảo vệ các quyền lợi của mình dươi luật lao động và duy trì nếp sống.

Những buổi sinh hoạt này sẽ cắt nghĩa các luật lệ lao động ở cấp tiểu bang và liên bang cho người Việt ít tiếng Anh, ví dụ như các luật về quyền được nghỉ để ăn và quyền nghỉ mệt, sự khác biệt giữa một người làm thầu và một nhân viên, cũng như quyền được làm tại một nơi an toàn không bị đối xử phân biệt. Luật Sư Diệp Thế Lân, người điều hành chương trình VAWRP cho biết, “Tôi hy vọng là khi cộng đồng Mỹ gốc Việt hiểu thêm về các quyền của họ tại nơi làm việc, họ sẽ bắt đầu đòi hỏi các quyền lợi này và lên tiếng trước những bất cộng tại sở.”

Luật Sư Lân, người mới tham gia VAWRP, trước đây đã làm việc tại Trung Tâm vì Công Lý tại Mississippi (Mississippi Center for Justice) do sư tài trợ của Equal Justice Works và AmeriCorps. Tại đây, LS Lân đã giúp những ngư phủ Việt Nam kém tiếng Anh tại Vùng Vịnh Mexico đòi tiền bồi thường từ công ty dầu hoả BP sau nạn dầu loang. Qua việc này LS Lân đã được vinh danh bởi báo mạng Huffington Post là Ngươì Đáng Khen Nhất Trong Ngày vào ngày 27 tháng 4 năm 2011; bởi Tòa Bạch Ốc là một Chiến Sĩ Cho Sự Tiến Bộ, và bởi Hội Ngọn Ánh Sáng (Points of Lights Institute) của cựu Tổng Thống George H. W. Bush qua giải thưởng Ngọn Ánh Sáng Trong Ngày số 4,748.

“Chúng tôi thật vui là có LS Lân hợp tác, vì kinh nghiệm trợ giúp về mặt luật pháp cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của anh ta sẽ rất hữu ích cho chúng tôi tại phía nam Vùng Vịnh,” bà Ruth Silver Taube, một luật sư trưởng của Trung Tâm Luật Lao Động của Hội Trợi Giúp Luật Pháp (Legal Aid Society - Employment Law Center hoặc LAS-ELC) phát biểu. “Chúng tôi chờ mong việc mở rộng các dịch vụ của chúng tôi đến cộng đồng này, và chúng tôi khuyến khích những ai bị đối xử không phải tại nơi làm việc hãy liên lạc với chúng tôi để nhận sự giúp đỡ.”

Chương trình VAWRP đã ra đời vào đầu năm 2013 LAS-ELC và Hội Luật Sư Mỹ Gốc Việt tại Bắc Cali (Vietnamese American Bar Association of Northern California hoặc VABANC) dưới sự điều hành của Luật Sư Betty Dương. Nay LAS-ELC đã tiếp tục chương trình này với sự tài trợ của tổ hợp luật sư Shartsis Friese LLP.

###

Vài điều nói thêm Về Hội Legal Aid Society-Employment Law Center   |   www.las-elc.org
LAS-ELC, thành lập vào 1916, là một tổ chức bảo vệ cho quyền lợi và khả năng sống tự lập về mặt tài chánh của những người nghèo bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ luật pháp miễn phí, cũng như các nỗ lực vận động thay đổi chính sách, giáo dục quần chúng, và giúp đỡ chuyên môn cho các người lao động với mức lợi tức thấp và các cộng đồng của họ. LAS-ELC nhắm vào toàn bộ các tranh chấp liện quan đến công ăn việc làm của thân chủ chúng tôi, ví dụ như khi chủ nhân không trả tiền lương như giao hẹn; không cho tạm nghỉ việc để lo việc gia đình hay y tế; không dàn xếp công việc để phù hợp với nhân viên bị tàn tật; và sự đối sự phân biệt theo chủng tộc, tính chất dân tộc, dạng quốc tịch, ngôn ngữ, giới tính, xu hướng giới tính, hay sự tàn tật.